Modificació de l'ordenança municipal d'aigua

Castelló, 15 de Noviembre de 2018

Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança reguladora de la taxa municipal per proveïment d'aigua potable.

Segons ha publicat hui el Butlletí Oficial de la Província de Castelló (BOP núm. 137/2018) s'ha aprovat definitivament una modificació de l'ordenança reguladora de la taxa municipal per proveïment d'aigua potable. Esta aprovació ha entrat en vigor ja que ha finalitzat el termini per a la presentació de reclamacions contra l'acord adoptat per l'Ajuntament de Zucaina en sessió de caràcter extraordinari celebrada el 20/09/2018 i publicat en el BOP núm. 116/2018 de 27/09/2018, relatiu a la modificació de l'ordenança reguladora de la taxa municipal per abastament d'aigua potable, sense que s'haja formulat cap reclamació. La modificació aprovada començarà a aplicar-se a partir de l'1 de gener de 2019, i romandrà en vigor en exercicis successius en tant no s'acorde la seua modificació o derogació

Les noves taxes seran les següents: Per comptador, una quota fixa d'abonament per a cada abonat de 24,00 €, amb un increment de 0,25 €, de 3 a 8 m3 de consum, i de 0,50 € a partir de 8 m3 de consum. Els mesuraments del consum, se realitzaran amb periodicitat semestral. Els drets de connexió o quota d'enganxament, a satisfer per una sola vegada i en efectuar la petició, seran de 120,00 € per cada habitatge, local i indústria, i les despeses per mà d'obra i materials seran per compte del sol·licitant. - Toni Barrera Escoda.

Vore les notícies relacionades:

 

Tornar a notícies de la Vila de Zucaina