Nova ordenança municipal sobr proveïment d'aigua potable

Castelló, 24 de Noviembre de 2016

Aprovada la nova ordenança fiscal reguladora de taxes per proveïment d'aigua potable.

Segons publica hui el BOP de Castelló (núm. 142 de 2016) s'ha aprovat definitivament la nova ordenança fiscal reguladora de taxes per proveïment d'aigua potable a Zucaina. En ella s'especifica que tota autorització per a gaudir del servici d'aigua encara que siga temporal o provisional portarà aparellada l'obligació ineludible d'instal·lar comptador, que haurà de ser col·locat en un lloc visible i de fàcil accés sense penetrar a l'habitatge o espai habitat que permeta la lectura del consum.

Les tarifes per a ús domèstic se cobraran per trimestre i seran les següents: quota fixa d'abonament, per a cada abonat, de 10,00 euros, de 3 m3 a 8 m3, 0,18 euros de més i a partir de 8 m3, 0,36 euros de més. Els mesuraments del consum, també se realitzaran amb periodicitat trimestral. Els drets de connexió o quota d'enganxe, a satisfer per una sola vegada i en efectuar la petició, seran de 120,00 euros per cada habitatge, local i indústria, i les despeses per mà d'obra i materials per compte del sol·licitant. - Toni Barrera Escoda.

 

Tornar a notícies de la Vila de Zucaina