Derogació ordenança municipal sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Castelló, 28 de Juny de 2018

Aprovada inicialment la derogació de l'ordenança municipal sobre l'increment del valor de terrenys de naturalesa urbana.

Segons se publica hui en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló (BOP núm. 77/2018) s'ha aprovat provisionalment la derogació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana” per Acord del Ple de l'Ajuntament de Zucaina amb data del 18/06/2018. Se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies, a partir de demà 29 de juny i fins al 28 de juliol. Durant este termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals per tal que se formulen les al·legacions que s'estimen pertinents. Aixina mateix, estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica de l'Ajuntament de Zucaina. Si transcorregut este termini no s'hagueren presentat reclamacions, se considerarà aprovat definitivament este Acord. - Toni Barrera Escoda.

Vore les notícies relacionades:

 

Tornar a notícies de la Vila de Zucaina