Nova ordenança municipal sobre escombraries

Zucaina, XX de Mm de 2017

Aprovada la nova ordenança reguladora de la taxa municipal de recollida de brossa i residus sòlids urbans.

Segons se publica hui al BOP de Castelló (núm. 155 de 2016) s'ha aprovat definitivament la nova ordenança reguladora de la taxa municipal de recollida de brossa i residus sòlids urbans de Zucaina. En ella se consideren escombraries i residus sòlids urbans les restes i desaprofitaments d'alimentació o detritus procedents de la neteja normal de locals o habitatges, excloent-se expressament els residus de tipus industrial, enderrocs d'obres, detritus humans, matèries i materials contaminats, corrosius, perillosos o la recollida dels quals o abocament exigisca l'adopció d'especials mesures higièniques, profilàctiques, de seguretat, igual que els residus no qualificats de domiciliaris i urbans d'indústries, hospitals, laboratoris, etc.

Han de contribuir a la taxa de recollida de brossa i residus urbans tots els habitatges i locals existents al terme de Zucaina que cobrisca l'organització del servici municipal, tot i que romanguen tancats o buits. No estaran subjectes a la taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que tinguen la condició de solar o terreny. La taxa se liquidarà per cada unitat d'habitatge o local sempre que se preste el servici, amb independència que estiguen habitades o de l'ús que se faça del servici. La quantitat anual a liquidar serà de 76,74 € per als habitatges i de 86,33 € per a locals comercials o industrials. - Toni Barrera Escoda.

Vore les notícies relacionades:

 

Tornar a notícies de la Vila de Zucaina