Entra en vigor la nova taxa de brossa

Castelló, 8 de Enero de 2009

La nova taxa de recollida d'escombraries entra en vigor a partir de hui.

Segons publica hui el BOP de Castelló (nº 4, pàg. 26-27) la nova taxa de recollida de brossa i residus aprovada definitivament el passat 1 de Juliol de 2008 entra en vigor a partir de hui i amb efectes a partir de l'1 de Gener de 2009 i durarà fins que s'acorde la seua modificació o derogació. La quota tributària de la nova taxa se liquidarà per cada unitat d'habitatge o local sempre que se preste el servei, amb independència que estiguen habitades o de l'ús que se faça del servei.

La quantitat a liquidar i exigir per esta taxa s'obtindrà de la següent forma:

- Habitatges: la quota serà l'import que fixe anualment l'Excma. Diputació Provincial de Castelló, per la gestió del servei de recollida, transport i tractament dels residus sòlids urbans, incrementat en un 20%, per a plantar cara a les despeses derivades del preu de gestió, fallits i despeses generals.

- Locals comercials o industrials: la quota serà l'import que fixe anualment l'Excma. Diputació Provincial de Castelló, per la gestió del servei de recollida, transport i tractament dels residus sòlids urbans, incrementat en un 35%. - Toni Barrera Escoda.

Vore les notícies relacionades:

 
Tornar a notícies de la Vila de Zucaina