Aprovada una nova taxa de brossa

Castelló, 1 de Juliol de 2008

A partir de l'any que ve s'aplicarà una nova taxa anual municipal d'escombraries per a tots els habitatges i locals de Zucaina.

Segons se publica hui al BOP de Castelló (núm. 80 - pàg. 4856) queda aprovada definitivament la nova taxa d'escombraries que se va acordar per l'Ajuntament de Zucaina en el ple del passat 27 de Setembre de 2007. La publicació de hui al BOP posa punt i final al procés de reclamacions contra tal acord que ha estat tot este temps a exposició pública a l'Ajuntament. La nova taxa s'aplicarà a partir de l'1 de Gener de 2009, i seguirà en vigor en exercicis successius en tant no s'acorde la seua modificació o derogació. Serà una taxa anual i s'aplicarà a cada habitatge i local del poble de la següent forma: a) habitatges de caràcter familiar: 60,00 € anuals; b) bars, cafeteries, establiments de caràcter públic (comerços, tallers, etc), locals industrials o dedicats a qualsevol activitat: 75,00 € anuals i c) hotels, fondes, residències, etc: 100,00 € anuals. Les tarifes dels apartats a), b) i c) s'incrementaran anualment amb l'índex de preus al consum (IPC) que per a cada any fixe l'Instituto Nacional de Estadística (INE). - Toni Barrera Escoda.

 
Tornar a notícies de la Vila de Zucaina