Creació de la Mancomunitat L'Alcalatén - Alto Mijares

Castelló, 24 de Març de 2020

Constituïda la mancomunitat de municipis de L'Alcalatén-Alto Mijares a Villahermosa del Río en una assemblea del passat 27 de febrer, de la qual en formarà part Zucaina.

Segons se publica hui en el BOP de Castelló, s'ha fet oficial que l'Assemblea de la totalitat dels Regidors i Regidores dels municipis del Castillo de Villamalefa, Cortes de Arenoso, Costur, Figueroles, Llucena, Ludiente, les Useres, Villahermosa del Rio i Zucaina, pertanyents a les comarques de l'Alt Millars i l'Alcalatén aixina com tots ells promotors i interessats en la constitució de la Mancomunitat L'Alcalatén – Alto Mijares, en sessió celebrada el dia 27 de febrer de 2020, va acordar per majoria absoluta del número legal dels seus membres, aprovar l'aprovació provisional de la proposta de creació d'esta Mancomunitat, de la Memòria Justificativa i el Projecte d'Estatuts que han de regir la mateixa.

S'obri hui un període d'informació pública als Ajuntaments de tots els municipis promotors de la Mancomunitat durant un mes des de la inserció del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província (fins al 24/04/2020). L'expedient està a la disposició dels interessats en els respectius Ajuntaments, podent consultar-se durant tot el període d'informació pública, amb la finalitat que per part dels mateixos puguen formular-se les al·legacions que tinguen per convenient. - Toni Barrera Escoda.

 

Tornar a notícies de la Vila de Zucaina