El Síndic de Comptes detecta greus deficiències en els comptes de l'Ajuntament de Zucaina

València, 7 d'Agost de 2007

L'Ajuntament de Zucaina i cinc més del País Valencià presenten absència de control en la gestió econòmica dels seus comptes.

Tal com se fan ressò hui els principals periòdics del País Valencià i de la província de Castelló (Levante, Las Provincias i Mediterráneo), el Síndic de Comptes va lliurar ahir a les Corts Valencianes l'informe de fiscalització de sis ajuntaments de la Comunitat (entre ells el de Zucaina) en el qual alerta d'importants “deficiències” en estos consistoris. A més de Zucaina, els altres cinc municipis que han estat objecte d'estes comprovacions són Ademúz i Andilla, a la província de València; Culla i Ludiente, a Castelló; i Orxeta, a Alacant. La Sindicatura de Comptes ha detectat l'absència de control en la gestió econòmica d'estos ajuntaments, segons arreplega un informe elaborat per l'òrgan auditor. Se relata que l'examen de la documentació d'ingressos i pagaments en estos municipis ha posat de manifest la falta “de control de les despeses efectuades, ingressos sense la justificació necessària i pagaments no suportats documentalment i, per tant, sense justificació”.

L'informe de fiscalització sobre les comprovacions efectuades en estos sis municipis, que no han presentat el compte general en diversos exercicis del període 2000 a 2005, relata aixina que “en general els ajuntaments que incomplien el deure de rendir comptes no duien en eixos exercicis els corresponents llibres de comptabilitat, ni practicaven arquejos, ni efectuaven conciliacions bancàries”. L'informe té com objectius “conèixer les causes de la no presentació de comptes, avaluar el sistema comptable i el control intern, realitzar una revisió de la tresoreria municipal i analitzar el lloc de secretari interventor i el seu règim retributiu”. En concret, entre les seues conclusions destaca que “cal valorar negativament la situació d'estos municipis”, ja que continuen sense rendir els comptes del 2004 i 2005 i, “excepte alguna excepció, tampoc han presentat les del període del 2000 a 2003”. A més a més, “en la majoria dels casos no se té constància que el ple coneguera els requeriments efectuats per la Sindicatura, el que suposa privar-li d'informació bàsica per a l'exercici de les seues funcions. No obstant això, els plens tampoc han exigit i adoptat les mesures necessàries”, afegixen.

La falta de control de les despeses efectuades a l'Ajuntament de Zucaina, que des de l'any 2000 no rendix comptes davant la Sindicatura de Comptes, aixina com en els altres cinc ajuntaments, pot suposar “haver-los realitzat sense crèdit suficient i adequat amb la consegüent nul·litat de ple dret”.- Toni Barrera Escoda.

Vore les notícies relacionades:

 

 
Tornar a notícies de la Vila de Zucaina